Η ECORECOVERY SA δεσμεύεται ως προς την παροχή ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και ως προς την προστασία της ζωής και της καλής υγείας των εργαζομένων, των προμηθευτών, των υπεργολάβων της και όλων των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό η ECORECOVERY SA εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνο με τα πρότυπα του ISO 45001:2018 και έχει καταγράψει και εφαρμόζει τις κατάλληλες τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις της.

Η ECORECOVERY SA αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονάδες, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η Πολιτική της ECORECOVERY SA για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία εστιάζει στις ακόλουθες αρχές:

 • Πλήρης συμμόρφωση με όλες τις συναφείς και ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές, κανονιστικές, συμβατικές και λοιπές απαιτήσεις, καθώς και με τα πρότυπα, τις οδηγίες και τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της και των τρίτων μερών.
 • Δημιουργία, συντήρηση και παρακολούθηση ενός ασφαλούς, άνετου εργασιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.
 • Λεπτομερής και τακτικά επικαιροποιημένη αξιολόγηση των κινδύνων, προκειμένου για τον εντοπισμό και την εξάλειψη ή την αποτελεσματική ελαχιστοποίηση κάθε κίνδυνου και ενδεχόμενου κινδύνου που αφορά το εργασιακό περιβάλλον.
 • Πρόληψη των συμβάντων που αφορούν στην εργασία, των τραυματισμών ή των ατυχημάτων και της κακής υγείας.
 • Συμμετοχή και ανάμειξη του προσωπικού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Συνεχής και εντατική επιμόρφωση του προσωπικού και των τρίτων μερών σχετικά με τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας.
 • Συνεχής μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, με βάση τους κατάλληλους δείκτες και στόχους.
 • Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία για τη βελτίωση των επιδόσεών της στους αντίστοιχους τομείς

 

Η στρατηγική της Εταιρίας για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμών ή κακής υγείας βασίζεται στην πρόληψη των δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων, τον εντοπισμό και την άμεση εξάλειψη επικίνδυνων καταστάσεων, οποτεδήποτε αυτές ενδέχεται να προκύψουν και την προληπτική και περιοδική αξιολόγηση των κινδύνων.

Η ECORECOVERY SA δεσμεύεται ως προς:

 • Την κοινοποίηση της παρούσας πολιτικής στους εργαζομένους, τους υπεργολάβους της και τα συναφή τρίτα μέρη που εργάζονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας, καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος για την ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια.
 • Την συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 • Την παροχή τακτικής και κατάλληλης επιμόρφωσης στο προσωπικό της.
 • Την πλήρη εφαρμογή όλων των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας που απαρτίζουν το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής και της συναφούς τεκμηρίωσης, ώστε να παραμένουν έγκυρες και κατάλληλες, αναφορικά με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της Εταιρίας και πλήρως εναρμονισμένες με την τρέχουσα νομοθεσία.