Οι δύο ολοκληρωμένες Μονάδες Παραγωγής Στερεού Δευτερογενούς Καυσίμου (SRF/RDF) της ECORECOVERY (Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης «NORDECO» και Εργοστάσιο Βοιωτίας «ECORECOVERY») λειτουργούν από το 2016, δίνοντας αξιόπιστες και νόμιμες λύσεις στην αξιοποίηση Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων μέσω ενεργειακής ανάκτησης.

Χάρις στην ευέλικτη και αυτοματοποιημένη σχεδίασή τους, οι Μονάδες έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν αθροιστικά συνολικές ποσότητες εμπορικών-βιομηχανικών αποβλήτων άνω των 60.000tn ετησίως με επίπεδα ανάκτησης που ξεπερνούν το 97%. Η ήδη αποκτηθείσα και συνεχώς διευρυνόμενη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της εταιρίας, σε συνδυασμό με την προτυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και τον συστηματικό ποιοτικό έλεγχο σε διαπιστευμένα εργαστήρια, διασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα Στερεά Δευτερογενή Καύσιμα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας και πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα (CEN - EN 15359:2011:E / 2011-11 / ICS 75.160.10 “Solid Recovered Fuels - Specifications and Classes”).

Ο Σχεδιασμός των Μονάδων Παραγωγής της ECORECOVERY SA βασίζεται στην ευελιξία και την αρθρωτή δομή των σταδίων επεξεργασίας ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση μεγάλου εύρους αποβλήτων με διαφορετικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Από τον προ-τεμαχισμό και τη χειρωνακτική διαλογή ως τον λεπτόκοκκο τεμαχισμό και την εξαγωγή του τελικού προϊόντος, οι γραμμές παραγωγής περιλαμβάνουν ενδιάμεσα στάδια με τεχνολογίες διαχωρισμού των υλικών βάσει μεγέθους, σχήματος, βάρους και σύστασης, που επιτυγχάνουν την απόρριψη ξένων ή/και ακατάλληλων σωμάτων και διασφαλίζουν ότι το παραγόμενο Στερεό Δευτερογενές Καύσιμο θα έχει τις προδιαγεγραμμένες φυσικοχημικές παραμέτρους.