Ο τελικός και ουσιαστικός κριτής της ποιότητας των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Εταιρίας είναι οι Πελάτες της. Η πολιτική της Εταιρίας αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνει συνεχώς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Αγοράς, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, ανταποκρινόμενη συγχρόνως στις υποχρεώσεις της προς το προσωπικό, τους Προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο.

Η ECORECOVERY SA δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και την απόλυτη ικανοποίηση των συμβατικών απαιτήσεων των Πελατών της, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Η Εταιρία αντιμετωπίζει όλους τους Πελάτες της μέσα από το ίδιο πρίσμα, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στα εξής:

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των Πελατών.
 • Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων παραγωγής.
 • Μείωση των παραπόνων Πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους.
 • Επιβεβαίωση ότι οι Διεργασίες της Εταιρίας λειτουργούν αποτελεσματικά.

 

Ειδικότερα η πολιτική της ECORECOVERY SA είναι:

 • Να προσφέρει Προϊόντα και Υπηρεσίες που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες για αυτές απαιτήσεις και τους καθορισμένους χρόνους παράδοσης, όπως αυτά καθορίζονται στις προσφορές της προς τους Πελάτες της, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Εταιρία.
 • Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα με τα όσα καθορίζονται από το Φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.
 • Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία που αναφέρεται και προσδιορίζει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Να βελτιώνει συνεχώς τις σχετικές με την ποιότητα λειτουργίες της, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της να θεωρούνται ως Υψηλής Ποιότητας στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά.
 • Να έχει στενή συνεργασία με τους Πελάτες της και τους Προμηθευτές της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.
 • Να βοηθά στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, ποιοτικά, ορθά και αποτελεσματικά. Επίσης, να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.
 • Να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφανίσεων μη συμμορφώσεων εντοπίζοντας τυχόν απειλές και εκτελώντας προληπτικές ενέργειες, καθώς και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών της.

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και της Εταιρίας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Διευθυντή Εργοστασίου και του Υπεύθυνου Σ.Δ.Π.
 • Οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους την Πολιτική Ποιότητας, η οποία διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία, γνωστοποιούνται και γίνονται κατανοητές σε αυτούς. 
 • Η Εταιρία παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους (εξοπλισμό, υλικό, εκπαίδευση κ.λπ.) για την επίτευξη των στόχων του Σ.Δ.Π.
 • Η Εταιρία έχει θέσει στόχους τους οποίους καταγράφει και αναλύει με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα και την ασφάλεια πληροφοριών, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την, κατά Διεργασία, προσέγγιση του Σ.Δ.Π.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Σ.Δ.Π.
 • Η Εταιρία έχει ορίσει Υπεύθυνο Σ.Δ.Π., ο οποίος αναφέρεται στο Διευθυντή Εργοστασίου και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σ.Δ.Π. της Εταιρίας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους για τον έλεγχο των παραπάνω Διαδικασιών:

 • Σαφής προσδιορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε Διαδικασία ή τμήμα της.
 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται όλες οι εργασίες (εγχειρίδια, λεπτομερείς Διαδικασίες, οδηγίες, κ.λπ.).
 • Ποιοτικό Έλεγχο των Παραδοτέων των Συμφωνιών κατά το Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Παράδοσή τους στον Πελάτη.
 • Τήρηση γραπτών στοιχείων που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των λειτουργιών του Σ.Δ.Π., με τα διεθνή πρότυπα.
 • Έλεγχος των επιδόσεων της εφαρμογής των παραπάνω, μέσω της παρακολούθησης της ποιοτικής απόδοσης και της Εσωτερικής Επιθεώρησης.
 • Η διαδικασία του να μαθαίνει η Εταιρία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (με διορθωτικές ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της θέτοντας, παρακολουθώντας και επιτυγχάνοντας συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης.