Η ECORECOVERY SA αναγνωρίζοντας την επίπτωση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον επιζητεί την βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων. 

Η συμβολή της Εταιρίας στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά της Εταιρίας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των λοιπών ενδιαφερομένων μερών και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού η Εταιρία δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015, που αφορούν τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και συγκεκριμένα:

  1. Διαχείριση (Συλλογή – Μεταφορά) Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων.
  2. Παραγωγή Δευτερογενών/Εναλλακτικών Καυσίμων από Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα.
  3. Παραγωγή Δευτερογενών/Εναλλακτικών Καυσίμων από με τη χρήση έτοιμου υλικού SRF (Solid Recovered Fuel).
  4. Διαλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα επιτυγχάνεται μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων διαχείρισης.

Όλο το προσωπικό της ECORECOVERY SA υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της ECORECOVERY SA  καθορίζονται οι ακόλουθοι:

  • Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
  • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης.
  • Η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Εταιρίας.
  • Την δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της ECORECOVERY SA, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών.

 

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες της ECORECOVERY SA καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων διαχείρισης. Στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής η Εταιρία υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινοποιεί κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους εμπλεκόμενους.